•  

    Regulamin Oddziału Przedszkolnego

     

    1. Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 350 im. Armii Krajowej zapewnia opiekę dzieciom w godzinach 7.00-17.30.
    2. Nie podlega opiece dziecko przebywające w Oddziale Przedszkolnym przed godziną 7.00 i po godzinie 17.30.
    3. Dzieci z Oddziału Przedszkolnego powinny być przyprowadzane do godziny 8:30. Jeżeli dziecko zostanie przyprowadzone po godzinie 8:30 powód późniejszego przyprowadzenia dziecka powinien być zgłoszony nauczycielowi ustnie bądź przez system "Librus". Jeżeli w sytuacji losowej dziecko zostanie przyprowadzone później należy o tym zawiadomić sekretariat szkoły. Gdy dziecko przychodzi po godzinie 8:30, nie zostanie mu wydane śniadanie.
    4. Dzieci odbierane są z Oddziału Przedszkolnego przez rodziców lub inne osoby upoważnione na Karcie Upoważnień do Odbioru Dziecka.
    5. Rodzice zobowiązani są do aktualizacji danych zawartych w Karcie Upoważnień. W przypadku regulacji opieki nad dzieckiem opartej na wyroku sądowym konieczne jest dostarczenie do szkoły potwierdzających to dokumentów.
    6. W wyjątkowych przypadkach, jeśli dziecko miałoby być odebrane przez osobę nieumieszczoną na Karcie Upoważnień potrzebne jest jednorazowe pisemne oświadczenie rodziców, które należy dostarczyć do wychowawców.
    7. Osobom nieupoważnionym oraz opiekunom w stanie nietrzeźwym dzieci nie będą przekazywane. Wychowawca będzie wzywał innego opiekuna wskazanego w Karcie. O takiej sytuacji będzie poinformowany Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 350, pedagog szkolny, a w drastycznych przypadkach policja.
    8. Dzieci muszą być odebrane z Oddziału Przedszkolnego do godz. 17.25.
    9. Dziecko odebrane z Oddziału Przedszkolnego nie będzie w danym dniu ponownie przyjęte.
    10. Po zgłoszeniu się po odbiór dziecka należy spokojnie czekać, gdyż powinno ono najpierw uporządkować swoje miejsce zabawy.
    11. Rodzice nie wchodzą do sal przedszkolnych.
    12. Procedura odbioru dziecka nie powinna przekroczyć 5 minut.
    13. W przypadku choroby dziecka w czasie jego pobytu w Oddziale Przedszkolnym rodzice/opiekunowie prawni niezwłocznie odbierają dziecko.
    14. Dziecko przebywające w Oddziale Przedszkolnym zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad dotyczących bezpieczeństwa, kulturalnego zachowania, podstawowych zasad higieny oraz szanowania sprzętu stanowiącego własność Oddziału Przedszkolnego, koszty napraw uszkodzonych przedmiotów pokrywają rodzice.
    15. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice.
    16. Dziecko nie zabiera ze sobą do placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.
    17. Rodzic/opiekun/osoba upoważniona nie wchodzi do budynku, przekazuje dziecko pracownikowi przedszkola w wyznaczonych miejscach. Pracownik dokonuje pomiaru temperatury ciała dziecka.
    18. Rodzic jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich wytycznych pracy placówki w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.