• Stypendia motywacyjne

    •  

      

     Stypendium za wyniki w nauce i osiągniecia sportowe

     klas IV-VIII.
     Stypendium za wyniki w nauce oraz osiągniecia sportowe otrzymują uczniowie

     z zachowania.ocena minimum dobra oraz to 5,00 która uprawnia o ubieganie się o stypendium średnia ocenW Szkole Podstawowej

      

      

     Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym
     ( miejsce punktowane) oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to stypendium

     Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe wychowawca klasy składa do komisji stypendialnej, która przekazuje wniosek wraz ze swoją opinią dyrektorowi szkoły. Wniosek o stypendium sportowe składa się najpóźniej do dnia 10 czerwca danego roku szkolnego.

      

      

      

     Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor szkoły,
     po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły.

     Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom klas I-III szkoły podstawowej oraz uczniom klasy IV szkoły podstawowej do ukończenia pierwszego okresu nauki.

      

     Wnioski składa wychowawca u pedagoga szkolnego.

      

     wniosek_stypendium_nauka.docx


     wniosek_stypendium_sport.docx