• REGULAMIN WYPOŻYCZANIA I UŻYTKOWANIA BEZPŁATNYCH PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 350 W WARSZAWIE

      

     (Szczegółowe zasady korzystania przez uczniów z podręczników lub innych materiałów edukacyjnych)

      

     1. Regulamin stanowi załącznik do Regulaminu korzystania z biblioteki Szkoły Podstawowej nr 350 w Warszawie.

       

     2. Regulamin określa zasady związanie z wypożyczaniem uczniom podręczników oraz postępowanie w przypadku zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia podręcznika.

       

     3. Do wypożyczania podręczników uprawnieni są wszyscy uczniowie szkoły.

       

     4. Na pierwszym zebraniu klasowym w danym roku szkolnym wychowawca informuje rodziców uczniów o zasadach odpowiedzialności za wypożyczone podręczniki.

       

     5. Podręczniki oraz materiały edukacyjne zakupione z dotacji celowej stanowią własność szkoły.

       

     6. Podręczniki powinny być użytkowane przez uczniów przez okres minimum 3 lat, a materiały ćwiczeniowe zostaną przekazane do użytkowania bez konieczności zwrotu.

       

     7. Podręczniki wypożyczane są na okres maksymalnie 10 miesięcy, termin zwrotu mija przed zakończeniem danego roku szkolnego. Zwrot podręcznika warunkuje uzyskanie wpisu na karcie obiegowej, świadczącej o rozliczeniu się ucznia z biblioteką szkolną oraz możliwość wypożyczenia przez ucznia kompletu podręczników w następnym roku szkolnym.

       

     8.  Podręcznik należy szanować jako dobro wspólne. Wypożyczający jest zobowiązany do użytkowania podręcznika w okładce. W podręczniku nie wolno niczego pisać, zaznaczać, wycinać, wyrywać stron. W przypadku zniszczenia podręcznika i nie wywiązania się z postanowień powyższego regulaminu uczeń musi liczyć się z wypożyczeniem, w następnym roku szkolnym, równie zniszczonego kompletu książek.

       

     9. Rodzic/prawny opiekun odpowiada materialnie za zniszczenie lub zagubienie podręcznika przez dziecko i jeśli to nastąpi, zgodnie z procedurą określoną przez dyrektora szkoły, będzie zobligowany do jego odkupienia, w tym samym wydaniu, najpóźniej do dnia wyznaczonego na zwrot podręczników do biblioteki szkolnej w danym roku szkolnym.

       

     10.  Na bieżąco należy dokonywać drobnych napraw uszkodzeń książek lub ewentualnej wymiany okładki.

       

     11.  Wychowawca, bibliotekarz, nauczyciel przedmiotu może sprawdzać cyklicznie stan podręczników.

       

     12.  Wraz z upływem terminu zwrotu (koniec roku szkolnego) uczeń powinien uporządkować podręczniki, tj. powycierać wszystkie wpisy ołówkiem, podkleić - jeśli podręcznik tego wymaga, a następnie oddać do biblioteki szkolnej wszystkie podręczniki.

       

     13.  Stopień zniszczenia lub uszkodzenia podręczników określa zespół ds. podręczników powołany przez Dyrektora Szkoły.

       

     14.  Dodatkowe wyposażenie podręcznika jest jego integralną częścią i również podlega zwrotowi w stanie niezniszczonym (np. płyty, plansze, mapy itp.).

     15.  W przypadku zmiany szkoły, rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest do zwrotu kompletu podręczników.

       

     16. W przypadku zniszczenia lub zagubienia materiałów ćwiczeniowych, rodzic/opiekun prawny zobowiązany będzie we własnym zakresie je zakupić.

       

     17.  Organem uprawnionym do zmiany i interpretacji postanowień regulaminu jest dyrektor szkoły. Decyzje w kwestiach z zakresu wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym regulaminie, podejmuje dyrektor szkoły.

      

     Podstawa Prawna:

     Ustawa z dn.30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2014 r. poz. 811. 3

      

     Regulamin wchodzi w życie z dniem  4 września 2018 r.