•        REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STANOWISK KOMPUTEROWYCH

     1. Z komputerów można korzystać w godzinach pracy biblioteki i tylko za zgodą bibliotekarza.

      

     1. Uczniowie mogą korzystać z Internetu na długich przerwach i w czasie wolnym od zajęć edukacyjnych, po uprzednim wpisaniu się do zeszytu komputerów – koniecznie z zaznaczeniem godziny.

      

     1. Podczas pracy przy komputerze musi być zachowana cisza.

      

     1. Przy jednym stanowisku komputerowym mogą pracować dwie osoby. Czas korzystania jest ograniczony do max. 45 minut.

      

     1. Zakazuje się dokonywania jakichkolwiek zmian w konfiguracji sprzętu, wgrywania własnych plików i programów.

      

     1. Internet może być wykorzystywany do celów edukacyjnych oraz informacyjnych.

      

     1. Zabronione jest korzystanie z komputerów w celach zarobkowych, wykonywanie czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów, dobre obyczaje.

      

     1. Dostęp do Internetu nie może służyć do przeglądania stron propagujących przemoc lub treści obraźliwe, nie może również służyć popełnianiu czynów niezgodnych z prawem.

      

     1. Użytkownik wszelkie informacje i dane ściągnięte z Internetu może zapisać na płytę CD lub pamięć zewnętrzną po uzyskaniu zgody od bibliotekarza.  W sytuacji gdy bezpieczeństwo urządzenia będzie wątpliwe nośnik USB będzie skanowany.

      

     1. Za niewłaściwe obchodzenie się ze sprzętem odpowiada   użytkownik.

      

     1. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy sprzętu należy zgłaszać natychmiast dyżurnemu bibliotekarzowi.

      

     1. W przypadku nie zastosowania się do któregokolwiek punktu   Regulaminu bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji użytkownika z konsekwencjami naprawy szkody i zakazu korzystania z komputerów bibliotecznych przez okres jednego miesiąca.