• REGULAMIN KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

      

      

     1. Biblioteka jest integralną częścią Szkoły Podstawowej nr 350 w Warszawie i obowiązują w niej ogólne zasady zawarte w Statucie Szkoły.

      

     1. Biblioteka jest czynna od poniedziałku do piątku w ustalonych godzinach.

      

     1. W czasie ferii zimowych i wakacji biblioteka jest nieczynna - ale udostępnia na ten czas książki (wypożyczenia wakacyjne).

      

     1. Biblioteka udostępnia zbiory uczniom, rodzicom i pracownikom Szkoły Podstawowej nr 350.

      

     1. W  bibliotece obowiązuje zakaz jedzenia, picia i prowadzenia głośnych rozmów.

      

     1. W wypożyczalni jest wolny dostęp do półek. Lektury, podręczniki oraz księgozbiór zgromadzony w czytelni podaje bibliotekarz.

      

     1. Plecaki i torby należy pozostawiać w miejscu wyznaczonym przez bibliotekarza, nie wolno wchodzić z nimi między regały oraz do czytelni.

      

     1. Z księgozbioru podręcznego i czasopism korzysta się w czytelni,udostępniany na lekcje i na czas weekendu.

      

     1. Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki na okres jednego miesiąca oraz lekturę udostępnianą na trzy tygodnie. Nowości wypożyczane są na dwa tygodnie.

      

     1. Materiały audiowizualne mogą być udostępniane na trzy dni. Uczniowie klas 1-3 wypożyczają w obecności rodzica.

      

     1. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem, czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi. Podręczniki muszą być obłożone.

      

     1. Przed końcem roku szkolnego czytelnik zobowiązany jest do zwrotu wypożyczonych książek.  Uczeń, który w trakcie roku szkolnego z powodów losowych rezygnuje z edukacji w szkole, zobowiązany jest zwrócić otrzymane podręczniki lub materiały edukacyjne do biblioteki.

      

     1. Za zagubioną lub zniszczoną książkę należy odkupić taką samą lub inną, wskazaną przez bibliotekarza, o wartości odpowiadającej aktualnej antykwarycznej cenie pozycji zagubionej.

      

     1. W przypadku nie rozliczenia się z udostępnionych materiałów w danym roku szkolnym, biblioteka zastrzega sobie prawo do wstrzymania wypożyczenia w kolejnym roku, do momentu zwrotu książek.

      

     1. Zgodnie z zapisami w Statucie Szkoły biblioteka ma prawo nagradzania uczniów za aktywność czytelniczą.

      

     1. Biblioteka zastrzega sobie możliwość przyznania ujemnych punktów   z zachowania  w sytuacji gdy uczeń nie przestrzega postanowień regulaminu.