• Regulamin przyznawania pomocy materialnej

    •  

     REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM SZKOLNEGO, ZASIŁKU SZKOLNEGO, STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE LUB ZA OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE I INNYCH FORM POMOCY SOCJALNEJ

     W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 350 W WARSZAWIE

     Rok szkolny 2019/2020

      

      

      

     Podstawa prawna: Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 roku rozdział  8A.

      

     1. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego.
      

     2. Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.
      

     3.    Pomoc materialna ma charakter socjalny albo motywacyjny.
      

     4.    Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

     1) stypendium szkolne;

     2) zasiłek szkolny.
      

     5. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym są:

     1) stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe;

      

     6.  Uczniowi może być przyznana jednocześnie pomoc materialna o charakterze socjalnym
     i motywacyjnym.

      

     7. Stypendia szkolne, zasiłki szkolne, stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe i inne formy pomocy socjalnej przyznaje Szkolna Komisja Pomocy Materialnej powołana przez dyrektora szkoły na dany rok szkolny.

      

     8. W skład Szkolnej Komisji Pomocy Materialnej wchodzą:

     • pedagog szkolny
     • zastępca dyrektora do spraw klas IV-VIII
     • zastępca dyrektora do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej

      

     I. Stypendium szkolne

      

     1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe,
     z zastrzeżeniem pkt. 5

      

     2. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

     a) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;

     b) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.
      

     3. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.), tj. 514 zł.
      

     4.Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych i nie może przekraczać miesięcznie 200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
      

     5. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym.
      

     6. Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium
     o charakterze socjalnym ze środków publicznych.

      

     7. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku.
      

     8. W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu.

      

     II. Zasiłek szkolny.

      

     1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

      

     2. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

      

     3. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
     o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1518 z późn. zm.), tj. nie może być wyższa niż 620 zł.

      

     4. Świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje wójt (burmistrz, prezydent miasta).

      

     III Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

      

     1. Szkoła może udzielać stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe.

     2. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to stypendium, a stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym (Miejsce punktowane) oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to stypendium.
     W Szkole Podstawowej średnia ocen która uprawnia o ubieganie się o stypendium to 5,00 oraz ocena minimum dobra z zachowania.

      

     3. O przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uczeń może ubiegać się nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego okresu (semestru) nauki w danym typie szkoły.

     4. Średnią ocen, o której mowa w pkt. 2, ustala komisja stypendialna, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego.
      

     5. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe wychowawca klasy składa do komisji stypendialnej, która przekazuje wniosek wraz ze swoją opinią dyrektorowi szkoły.
      

     6. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe jest wypłacane na zakończenie roku szkolnego.
      

     7. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe nie może przekroczyć kwoty stanowiącej dwukrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych - 124 zł (uczeń w wieku 5-18 lat) i 135 zł (uczeń 18-24 lat). Wysokość stypendium ustala dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i rady pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
      

     8. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły.

     9. Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom klas I-III szkoły podstawowej oraz uczniom klasy IV szkoły podstawowej do ukończenia pierwszego okresu nauki.
      

     10. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół.
      

     11. Uchwałę komisji zatwierdza dyrektor szkoły.
      

     12. Wysokość i ilość stypendiów, zasiłków uzależniona jest od budżetu przydzielonego placówce przez Urząd Dzielnicy Warszawa Bemowo.