•  

      

     Procedura nadania imienia Szkole Podstawowej nr 350 

      

     1. Cel 

     Celem niniejszej procedury jest określenie zasad nadania imienia Szkole Podstawowej nr 350 w Warszawie 

      

     1. Podstawa prawna 

     ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli  (Dz. U. z 2017 r., poz. 649) 

      

     1. Założenia procedury 

     Procedura została opracowana przez Zespół Koordynujący działania zmierzające do nadania imienia szkole. Podlega ona zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców oraz Samorząd Uczniowski.  

     Poprzez nadanie imienia szkoła: 

     • Buduje system wychowania w oparciu o autorytet i wartości reprezentowane przez patrona 
     • Promuje postać patrona 
     • Pozyskuje do współpracy osoby i instytucje związane z patronem 
     • Zyskuje własną tożsamość 

      

     1. Tryb postępowania 

     4.1. Powołanie zespołu zadaniowego do spraw związanych z nadaniem imienia szkole. 

     4.2. Ustalenie harmonogramu działań/planu pracy. 

     4.3. Określenie zasad i terminu zgłaszania kandydatur na patrona szkoły - załącznik nr 1. 

     4.4. Prezentacja społeczności szkolnej zaproponowanych we wnioskach kandydatur. 

     4.5. Określenie zasad wyboru patrona - załącznik nr 2. 

     4.6. Złożenie wspólnego wniosku Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego o nadanie imienia szkole. 

     4.7. Podjęcie Uchwały przez Organ Prowadzący 

     4.8. Zorganizowanie uroczystości nadania imienia szkole. 

      

      

     Załącznik nr 1 

     Określenie zasad i terminu zgłaszania kandydatur na patrona szkoły 

      

     1. Zasady ogólne 

      

     1. Kandydatury na patrona mogą zgłaszać: 
       
     • Uczniowie 
     • Rodzice 
     • Nauczyciele, pracownicy obsługi i administracji 

     Szkoły Podstawowej nr 350 w Warszawie. 

     1. Kandydatury na patrona szkoły zgłaszane są na drukach wg wzoru 1 (do pobrania ze strony internetowej szkoły lub w sekretariacie szkoły). 
     1. W celu zbierania kandydatur, tworzenia list rankingowych oraz sporządzania stosownej dokumentacji Dyrektor powołuje Komisję Wyborczą. 
     1. W skład Komisji Wyborczej wchodzą: przedstawiciel Rady Pedagogicznej, przedstawiciel Rady Rodziców oraz przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego. 
     1. Wyniki dotyczące wyboru kandydatów zostaną wywieszone na gazetce szkolnej oraz zamieszczone na stronie internetowej szkoły w zakładce poświęconej nadaniu imienia szkole. 
     1. Za umieszczenie wyżej wymienionych informacji odpowiada administrator strony internetowej szkoły, po wcześniejszym uzyskaniu informacji od zespołu koordynującego. 

      

     1. Zasady wyboru kandydata na patrona 
     1. Każdy pracownik szkoły, uczeń oraz rodzic mają prawo zgłosić jedną propozycję kandydata na patrona – wg wzoru nr 1. 
     1. Dopuszcza się złożenie wniosku zbiorowego.  
     1. Wnioski składa się w sekretariacie szkoły do 30 listopada 2018 roku do godziny 16:00.  
     1. Komisja wyborcza sporządza listę kandydatów. 
     1. Do drugiego etapu przechodzą wszyscy kandydaci wymienieni we wnioskach. 

     Podział strony 

     Załącznik nr 2 

     Zasady wyboru patrona szkoły 

      

     1. Prawo do wyboru patrona szkoły mają uczniowie ich rodzice, nauczyciele oraz pracownicy obsługi i administracji Szkoły Podstawowej nr 350 w Warszawie. 
     1. Wybór patrona szkoły następuje w drodze tajnego głosowania na jednego z trzech wybranych wcześniej kandydatów. 
     1. Każdy głosujący może oddać tylko jeden głos na karcie głosowania - wzór nr 2
     1. Termin głosowania: 17 – 21 grudnia 2018. 
     1. Za organizację, przebieg głosowania, liczenie głosów, przygotowanie protokołu z wyboru oraz poinformowanie o wynikach odpowiada Zespół Koordynujący wraz z Komisją Wyborczą. 
     1. Wyniki wyborów na patrona szkoły zostaną ogłoszone 18 stycznia 2019 roku o godzinie 14:00.  
     1. Wyniki wyborów zostaną wywieszone na gazetce szkolnej, zamieszczone na stronie internetowej szkoły, wyświetlone na ekranie przy wejściu do szkoły.  
     1. W przypadku uzyskania przez kandydatów takiej samej liczby głosów, o wyborze patrona decyduje Komisja Wyborcza w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.  

      

     załączniki

     zalacznik_nr_1.docx