• Zasady użytkowania obiektów sportowych

    •  

      

     I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

            1. Obiekty sportowe służą zaspokajaniu potrzeb uczniów Zespole Szkół Nr 48 w zakresie wychowania fizycznego.

            2. W celu optymalnego i zgodnego z przeznaczeniem wykorzystania obiektów sportowych zajęcia odbywają się zgodnie z obowiązującymi harmonogramami.

            3. Obiekty sportowe użytkowane są według następującej kolejności:

     1.      Programowe zajęcia z wychowania fizycznego.

     2.      Nieodpłatne pozalekcyjne zajęcia dla uczniów z zakresu wychowania fizycznego i sportu.

     3.      Uroczystości szkolne.

     4.      Nieodpłatne zajęcia dla nauczycieli.

     5.      Zajęcia dla innych organizacji lub osób.

            4. Z obiektów sportowych mogą korzystać organizacje lub osoby z poza szkoły po uprzednim zawarciu pisemnej umowy z dyrektorem szkoły.

            5. Organizacje i osoby z poza szkoły mogą korzystać z obiektów sportowych począwszy od pierwszego dnia października każdego roku szkolnego.

            6. Prośby o udostępnienie obiektów sportowych należy zgłaszać na miesiąc przed planowanym terminem do przewodniczącego zespołu nauczycieli wychowania fizycznego.

            7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom, zajęcia na obiektach sportowych odbywają się zgodnie z obowiązującymi regulaminami.

     II. REGULAMIN UŻYTKOWANIA SALI SPORTOWEJ

            1. Zachowanie uczestników zajęć.

     1.      Przebywanie w sali i korzystanie z jej urządzeń jest dozwolone tylko w obecności osoby prowadzącej zajęcia: nauczyciela, trenera lub instruktora.

     2.      Korzystający z sali sportowej przygotowują się do zajęć w szatniach - rozbieranie i ubieranie się na sali sportowej jest niedozwolone.

     3.      Wejście na salę sportową jest dozwolone jedynie w stroju sportowym (spodenki, koszulka, ubranie treningowe, obuwie sportowe).

     4.      Rzeczy wartościowe uczestnicy zajęć mogą pozostawić u osoby prowadzącej zajęcia lub dyżurującego nauczyciela wychowania fizycznego.

     5.      Za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni szkoła nie odpowiada.

     6.      Żucie gumy i spożywanie posiłków na sali sportowej jest zabronione.

     7.      Uczestników zajęć obowiązuje zachowanie ciszy.

     8.      Uczestników zajęć obowiązuje zachowanie się, które nie stwarza zagrożenia dla innych.

     9.      Podczas zajęć korzystanie z telefonów komórkowych, tabletów, palmtopów i urządzeń audio jest zabronione.

            2. Warunki wykorzystania sprzętu i urządzeń.

     1.      Urządzenia oraz sprzęt sportowy znajdujący się na sali gimnastycznej jest do dyspozycji uczestników zajęć.

     2.      Sprzęt sportowy może być używany tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.

     3.      W wypadku uszkodzenia czy zniszczenia sprzętu lub urządzenia sportowego należy niezwłocznie powiadomić o tym nauczyciela lub osobę prowadzącą zajęcia.

     4.      Za zniszczenia wynikłe z nieprawidłowego użytkowania sprzętu i urządzeń znajdujących się na sali sportowej odpowiadają uczestnicy zajęć.

            3. Widzowie.

     1.      W czasie zajęć i imprez sportowych wstęp dla widzów dozwolony jest wyłącznie na balkon widowiskowy i w miejsca na sali sportowej wyznaczone osobę prowadzącą zajęcia.

     2.      Wstęp na balkon widowiskowy i salę sportową dla widzów dozwolony jest za zgodą osoby prowadzącej zajęcia.

     III. REGULAMIN UŻYTKOWANIA SIŁOWNI

            1. Zachowanie uczestników zajęć.

     1.      osoby prowadzącej zajęcia: nauczyciela, trenera lub instruktora.

     2.      Wejście na siłownię jest dozwolone jedynie w stroju sportowym (spodenki, koszulka, ubranie treningowe, obuwie sportowe).

     3.      Korzystający z siłowni pozostawiają ubrania wierzchnie w szatniach.

     4.      Korzystający z siłowni przygotowują się do zajęć w szatniach - rozbieranie i ubieranie się na siłowni jest niedozwolone.

     5.      Korzystający z siłowni są zobowiązani do zgłoszenia wszelkich usterek, uszkodzeń, nieprawidłowego działania przyborów i przyrządów nauczycielowi, trenerowi lub instruktorowi.

     6.      Korzystający z siłowni są zobowiązani po zakończeniu ćwiczeń do uprzątnięcia stanowisk:

     - Odłożenia sztangielek na stojaki.

     - Rozmontowania sztang i umieszczenia pierścieni na podeście.

     7.      Uczestników zajęć obowiązuje zachowanie ciszy.

     8.      Użytkownikom siłowni zabrania się:

     - Zachowania stwarzającego zagrożenie dla innych użytkowników.

     - Wykonywania ćwiczeń na przyrządach uszkodzonych lub niesprawnych.

     - Korzystania ze sprzętu sportowego oraz wyposażenia siłowni niezgodnie z ich przeznaczeniem.

     - Gwałtownego opuszczania ciężarów.

     - Samodzielnego poprawiania zacinających się płyt w stosach, stosowania nietypowych blokad i zawleczek.

     - Żucia gumy i spożywania posiłków.

     - Wnoszenia opakowań szklanych, puszek oraz innych niebezpiecznych przedmiotów.

     - Zaśmiecania i zanieczyszczania terenu siłowni.

     IV. REGULAMIN UŻYTKOWANIA ZESPOŁU BOISK WIELOFUNKCYJNYCH

            1. Zespół boisk wielofunkcyjnych jest zarządzany przez dyrektora Zespołu szkół Nr 48 przy ul. Irzykowskiego 1a w Warszawie.

            2. Przebywanie w sali i korzystanie z jej urządzeń jest dozwolone tylko w obecności osoby prowadzącej zajęcia: nauczyciela, trenera lub instruktora.

            3. Użytkownikom boisk zabrania się:

     1.      Zachowania stwarzającego zagrożenie dla innych użytkowników boiska.

     2.      Palenia tytoniu, spożywania alkoholu, przyjmowania środków odurzających oraz przebywania pod ich wpływem na boisku.

     3.      Wprowadzania i użytkowania sprzętu niezgodnego z przeznaczeniem boisk, np. rower, motorower, deskorolka i rolki.

     4.      Wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe (bramki, kosze i stoły do tenisa stołowego)

     5.      Niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska.

     6.      Samodzielnego odśnieżania boiska

     7.      Używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach.

     8.      Używania butów z kolcami.

     9.      Zaśmiecania obiektu.

     10.   Zakłócania porządku i używania wulgarnych słów.

     11.   Wprowadzania zwierząt.

     12.   Przebywania i korzystania z obiektów poza godzinami otwarcia.

     V. REGULAMIN UŻYTKOWANIA DOJO

            1. Zachowanie uczestników zajęć.

     1.      Przebywanie w dojo i korzystanie z jej urządzeń jest dozwolone tylko w obecności prowadzącego zajęcia nauczyciela, trenera, instruktora.

     2.      Korzystający z dojo przygotowują się do zajęć w szatniach - rozbieranie i ubieranie się nw dojo jest niedozwolone.

     3.      Wejście na dojo jest dozwolone jedynie w stroju sportowym (spodenki, koszulka, judoga).

     4.      Zabrania się wchodzenia do dojo w obuwiu.

     5.      Rzeczy wartościowe uczestnicy zajęć mogą pozostawić u osoby prowadzącej zajęcia.

     6.      Żucie gumy i spożywanie posiłków na sali sportowej jest zabronione.

     7.      Za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni szkoła nie odpowiada.

     8.      Podczas zajęć korzystanie z telefonów komórkowych, tabletów, palmtopów i urządzeń audio jest zabronione.

            2. Warunki wykorzystania sprzętu i urządzeń.

     1.      Urządzenia oraz sprzęt sportowy znajdujący się w dojo jest do dyspozycji uczestników zajęć.

     2.      Sprzęt sportowy może być używany tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.

     3.      W wypadku uszkodzenia czy zniszczenia sprzętu lub urządzenia sportowego należy niezwłocznie powiadomić o tym osobę prowadzącą zajęcia.

     4.      Za zniszczenia wynikłe z nieprawidłowego użytkowania sprzętu i urządzeń znajdujących się na sali sportowej odpowiadają uczestnicy zajęć.

            3. Zachowanie uczestników zajęć Judo.

     1.      Trening zaczyna się i kończy tradycyjnym ceremoniałem. W trakcie ćwiczeń należy zachować skupienie i powagę. Ćwiczenia zaczyna się i kończy na polecenie instruktora. Zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek ćwiczeń z własnej inicjatywy.

     2.      Uczestnicy zajęć Judo powinni mieć paznokcie krótko przycięte, a dłuższe włosy związane miękką opaską lub gumką.

     3.      Zabrania się wchodzenia do dojo we wszelkiej biżuterii i zegarkach: w szczególności w łańcuszkach, kolczykach lub pierścionkach.

     4.      Z uwagi na bezpieczeństwo zabrania się ćwiczenia w skarpetkach.

     5.      Aby zachować czystość konieczne jest posiadanie klapek na zmianę.

     6.      W czasie treningu obowiązuje zachowanie ciszy. Głośne rozmowy stanowią naruszenie dyscypliny, mają negatywny wpływ na koncentrację i bezpieczeństwo.

     7.      Każdy uraz lub niedyspozycję należy zgłaszać osobie prowadzącej zajęcia.

     8.      Każde opuszczenie sali przez uczestnika zajęć musi być zgłoszone i zaaprobowane przez prowadzącego zajęcia.

     9.      Uczestnicy spóźnieni na zajęcia czekają przy wejściu na zgodę instruktora na dołączenie do ćwiczeń.