• Harmonogram rekrutacji do klas I
    w roku szkolnym 2019/2020

    Data

    Etap rekrutacji

    od

    do

    Postępowanie rekrutacyjne do klas I w szkołach podstawowych

    do 19 lutego (do godz. 16.00)

      

    Rodzice dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej składają wnioski (zgłoszenia, w przypadku dzieci obwodowych) o kontynuację edukacji w klasie I tej szkoły.

     

    20 lutego (od godz. 13.00)

    7 marca

    (do godz. 20.00)

    Rejestracja w systemie rekrutacji wniosków/zgłoszeń o przyjęcie 

    20 lutego 

    25 lutego (do godz. 16.00)

    Rejestracja w SYSTEMIE oraz składanie wniosków o przyjęcie do klasy I sportowej*/oddziału muzycznego w ogólnokształcącej szkole muzycznej I stopnia

    26 lutego

    3 marca

    Próba sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów sportowych/organizacja egzaminu w zakresie uzdolnień (ogólnokształcąca szkoła muzyczna I stopnia). 

    UWAGA

    Do próby sprawności fizycznej przystępują tylko ci kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

     

    4 marca (godz. 15.00)

    Przekazanie informacji, którzy kandydaci uzyskali pozytywne, a którzy negatywne wyniki próby sprawności fizycznej/egzaminu w zakresie uzdolnień (ogólnokształcąca szkoła muzyczna I stopnia)

    20 lutego

    8 marca

    (do godz. 16.00)

    Złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku/zgłoszenia oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów.

    UWAGA

    Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdej szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne. 

    10 kwietnia

    (godz. 13.00)

    Opublikowanie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

    10 kwietnia

    (od godz. 13.00)

    17 kwietnia 

    (do godz. 16.00)

    Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka 
    w szkole, do której zostało zakwalifikowane.

    24 kwietnia (godz. 13.00)

    Opublikowanie list przyjętych 
    i nieprzyjętych.

    Procedura odwoławcza

    od 24 kwietnia

    W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzice mogą  wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem 
    o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. 

    W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

     

    Postępowanie uzupełniające do klas I w szkołach podstawowych

    6 czerwca

    (godz. 16.00)

    Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

    6 czerwca

    godz. 16.00

    12 czerwca (do godz. 20.00)

    Rejestracja w systemie wniosków/zgłoszeń o przyjęcie na wolne miejsca.

     

    6 czerwca

    7 czerwca (do godz. 16.00)

    Rejestracja w systemie oraz składanie wniosków o przyjęcie do klasy I sportowej*/oddziału muzycznego w ogólnokształcącej szkole muzycznej I stopnia

    8 czerwca

    11 czerwca

    Próba sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów sportowych/organizacja egzaminu w zakresie uzdolnień (ogólnokształcąca szkoła muzyczna I stopnia). 

     

    12 czerwca (godz. 13.00)

    Przekazanie informacji, którzy kandydaci uzyskali pozytywne, a którzy negatywne wyniki próby sprawności fizycznej/egzaminu w zakresie uzdolnień (ogólnokształcąca szkoła muzyczna I stopnia)

    6 czerwca

     

    13 czerwca (do godz. 16.00)

    Złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów.

    UWAGA 

    Rodzice dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, ubiegający się o przyjęcie na wolne miejsce w oddziałach integracyjnych, składają kopię orzeczenia w szkole pierwszego wyboru, jak również w pozostałych placówkach, w których wskazano na liście preferencji oddział integracyjny.

    18 czerwca

    (godz. 13.00)

    Opublikowanie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

    18 czerwca

    (od godz. 13.00)

    25 czerwca (do godz. 16.00)

    Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka 
    w szkole, do której zostało zakwalifikowane.

    26 czerwca

    (godz. 13.00)

    Opublikowanie list przyjętych i nieprzyjętych.

    od 26 czerwca

    Procedura odwoławcza.

    30 sierpnia

    Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.