• Regulamin Feryjnej Placówki Edukacyjnej (FPE)
     w Szkole Podstawowej nr 350 w Warszawie

      

     1. Rekrutacja uczniów warszawskich szkół oraz uczniów mających stałe miejsce zamieszkania w Warszawie do Akcji „Zima
     w Mieście” 2020 prowadzona jest przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń.

     2. Warunki uczestniczenia ucznia w Akcji:

     a) posiadanie legitymacji szkolnej z warszawskiej szkoły lub stałe miejsce zamieszkania w Warszawie,

     b) złożenie prawidłowo wypełnionej karty kwalifikacyjnej uczestnika,

     c) uiszczenie opłat za opiekę oraz posiłki1

     d) przestrzeganie zasad regulaminu FPE.

     3. FPE pracuje w modułach tygodniowych, zapisy uczestników do Warszawskiej Akcji „Zima w Mieście” 2020 dokonywane
     są na co najmniej jeden tydzień roboczy (5 dni z wyłączeniem dni świątecznych).

     4. FPE funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.30.

     5. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do przyprowadzenia dziecka do placówki najpóźniej do godz. 8.30 i odbioru
     w godzinach pracy FPE. Nieprzestrzeganie godzin odbioru jest traktowane jako nieprzestrzeganie regulaminu i może skutkować wykreśleniem dziecka z listy uczestników Akcji.

     6. Uczestnik Akcji w FPE otrzymuje dwa posiłki, w tym jeden ciepły.

     7. Rodzice, których dzieci nie mogą korzystać z wyżywienia zbiorowego ze względu na wskazania lekarskie (na podstawie zaświadczenia lekarskiego) są zwolnieni z opłat za posiłki i zobowiązani do zapewnienia odpowiedniej diety we własnym zakresie.

     8. Z opłat za opiekę oraz wyżywienie zwolnione są dzieci korzystające z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków w ciągu roku szkolnego, na mocy decyzji dyrektora szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej. Podstawą do zwolnienia z opłat jest zaświadczenie z macierzystej szkoły.

     9. Rodzice/opiekunowie prawni wnoszą opłatę za:

     · opiekę w wysokości 10 złotych dziennie na rachunek
     nr 44 1030 1508 0000 0005 5092 2029

     · posiłki w wysokości 10 złotych  dziennie na rachunek
     nr 49 1940 1076 3017 2447 0004 0000

     10. Zwrot opłat za opiekę oraz posiłki nastąpi w ciągu 30 dni od zakończenia Akcji po uprzednim zgłoszeniu nieobecności uczestnika przez rodzica/opiekuna prawnego. Rodzice/opiekunowie prawni uczestników zgłaszają nieobecności dziecka –
     e-mailowo sp350@edu.um.warszawa.pl oraz do ajenta stołówki sms-em na numer tel. 511 131 268, e-mailowo sp350@szwajcarka.net lub osobiście najpóźniej do godz. 14.00 w dniu poprzedzającym nieobecności dziecka..

     11. Wszystkie zajęcia prowadzone w FPE w ramach Akcji są bezpłatne.

     12. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do wyposażenia uczestnika Akcji, w strój, nakrycie głowy i obuwie, stosownie do warunków atmosferycznych i planowanych zajęć.

     13. Rodzice/opiekunowie prawni będą informowani o przypadkach nieodpowiedniego zachowania uczestnika Akcji, szczególnie o naruszaniu zasad bezpieczeństwa. Nieodpowiednie zachowanie może być powodem wykluczenia uczestnika Akcji z udziału w zajęciach.

     14. Za szkody wyrządzone przez uczestnika Akcji odpowiedzialność ponoszą rodzice/ opiekunowie prawni.

     15. O rezygnacji z uczestnictwa w Akcji „Zima w Mieście” 2020 rodzice/opiekunowie prawni kandydata/uczestnika informują kierownika wypoczynku w formie pisemnej, w tym mailowej.

     16. Dwudniowa niezgłoszona nieobecność uczestnika w FPE jest rozumiana jako rezygnacja z uczestnictwa w Akcji „Zima
     w Mieście” 2020.

     17. Uczestnik programu "Zima w mieście" 2020 w SP 350:

     a) nie używa podczas prowadzonych zajęć, wycieczek telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych,

     b) nie przynosi na akcję cennych rzeczy, za ich zgubienie, zniszczenie lub uszkodzenie organizator nie odpowiada.

     18. Za cenne przedmioty przynoszone przez uczestnika na akcję "Zima w mieście" 2020, które nie zostaną oddane do depozytu, odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie prawni.

     19. Zajęcia prowadzone są w grupach. Liczba uczestników wypoczynku pozostających pod opieką jednego wychowawcy
     nie może przekraczać 20 osób, a w przypadku dzieci do 10 roku życia 15 osób.

     20. Zajęcia przewidziane programem akcji "Zima w mieście" 2020 w SP 350

     a) zajęcia plastyczne,

     b) zajęcia muzyczne,

     c) zajęcia sportowo-rekreacyjne,

     d) zajęcia czytelnicze,

     e) zajęcia relaksacyjne,

     f) wyjścia do kina, muzeum, basen itp.

     20. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu i regulaminu.

     21. Rodzice/opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego przez upoważnioną przez nich osobę.

     22. Osoba odbierająca ucznia jest zobowiązana do każdorazowego zgłoszenia odbioru dziecka opiekunowi grupy.

      

     1Nie dotyczy uczniów zwolnionych z opłat.