•  

     Zasady postępowania rekrutacyjnego

     do Warszawskiej Akcji „Zima w Mieście” 2020

      

     1. Rodzice/Opiekunowie prawni kandydata zapisują dziecko na tygodniowe turnusy feryjne (od poniedziałku do piątku), które organizowane są w terminie od 10 do 21 lutego 2020 r. W każdym turnusie można wskazać dowolną liczbę FPE, w których organizowana jest Akcja „Zima w Mieście” 2020.
     2. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w oparciu o zgłoszenie – rejestrację w elektronicznym systemie pod adresem: warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl w terminie określonym w harmonogramie tj. od 14 stycznia 2020 r. od godziny 12.00 do 21 stycznia 2020 r. do godziny 12.00. 
     3. Rodzice/Opiekunowie prawni kandydata mogą zarejestrować dziecko tylko jeden raz używając numeru PESEL jako loginu oraz unikalnego hasła ustanowionego przez zgłaszającego. W przypadku braku numeru PESEL rodzice/opiekunowie prawni kandydata udają się do FPE w celu uzyskania identyfikatora – loginu, który umożliwi zarejestrowanie dziecka w elektronicznym systemie zgłoszeń. Wielokrotne zalogowanie tego samego kandydata przy użyciu różnych loginów jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o przyjęcie do Akcji.
     4. Informację o zakwalifikowaniu:

     otrzymuje rodzic/opiekun prawny kandydata na adres mailowy podany w zgłoszeniu, można uzyskać w elektronicznym systemie zgłoszeń po zalogowaniu się pod adresem:
     https://warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl/, w terminie określonym harmonogramem tj. 24 stycznia 2020 r. od godziny 13.00.

     1. Rodzice/opiekunowie prawni uczniów zakwalifikowanych do Akcji, składają kartę kwalifikacyjną oraz dokonują opłat za posiłki i opiekę/dostarczają zaświadczenia 
      o zwolnieniu z opłat z macierzystej szkoły zgodnie z Regulaminem FPE w terminie określonym harmonogramem tj. od 24 stycznia br. od godziny 14.00 do 31 stycznia br. do godziny 16.00.
     2. Brak złożenia wymienionych dokumentów w terminie określonym harmonogramem tj. od 24 stycznia br. od godziny 14.00 do 31 stycznia br. do godziny 100, oznacza rezygnację z miejsca w FPE, do której kandydat został zakwalifikowany.
     3. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do Akcji podejmuje organizator wypoczynku.
     4. Po ogłoszeniu wyników naboru rozpoczynają się zapisy na wolne miejsca, szczegóły poniżej.
     5. O rezygnacji z udziału w Akcji rodzice/opiekunowie prawni kandydata/uczestnika informują kierownika wypoczynku w formie pisemnej, w tym mailowej używając danych kontaktowych odpowiedniego punktu. 
     6. Jako rezygnacja z udziału w Akcji rozumiana jest też dwudniowa nieusprawiedliwiona nieobecność uczestnika w feryjnej placówce edukacyjnej. Nieobecność można zgłaszać używając danych kontaktowych odpowiedniego punktu.
     7. Informacja o zapisach jest podana do wiadomości publicznej poprzez stronę internetową FPE oraz zamieszczenie jej w szkołach,  serwisach dzielnic, Biura Edukacji pod adresem: http://edukacja.warszawa.pl/

      

     Harmonogram zapisów do Akcji "Zima w Mieście" 2020

      

     Data

     Etap zapisów/czynności kandydata

     od

     do

     14 stycznia
     godzina 12.00

     21 stycznia
     godzina 12.00

     Rejestracja (logowanie się) w systemie kandydatów

     24 stycznia
     godzina 13.00

     Informacja o kandydatach zakwalifikowanych
     i niezakwalifikowanych

     24 stycznia
     godzina 13.00

     31 stycznia
     godzina 15.00

     Pobranie z systemu karty kwalifikacyjnej do każdej szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany
     Dokonanie opłaty za opiekę i żywienie

     24 stycznia
     godzina 14.00

     31 stycznia
     godzina 16.00

     Potwierdzanie woli udziału w Akcji Zima w Mieście 2020, w każdej szkole podstawowej, do której kandydat został zakwalifikowany poprzez złożenie:
     - karty kwalifikacyjnej
     - potwierdzenia opłaty za żywienie lub zaświadczenia o zwolnieniu z opłat
     Potwierdzenie woli jest warunkiem udziału w Akcji

     3 lutego
      godzina 13.00

     Informacja o kandydatach, którzy potwierdzili wolę udziału.
     Ostateczną decyzję o przyjęciu do Akcji podejmuje organizatora wypoczynku

     3 lutego
     godzina 16.00

     Aktualizacja wykazu wolnych miejsc

      

      

      

      

     Rekrutacja na wolne miejsca

      

     1. Zapisy w ramach rekrutacji na wolne miejsca odbywają się:

     - tylko do Feryjnych Placówek Edukacyjnych zwanych dalej FPE, dysponujących miejscami;

     - zgodnie z harmonogramem; tj. trwają od 4 lutego 2020 r. od godziny 10.00 do czasu zakończenia Akcji „Zima w Mieście” 2020.

     - na podstawie zgłoszenia – wypełnionej przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata karty kwalifikacyjnej, którą można pobrać ze strony elektronicznego systemu zgłoszeń znajdującego się pod adresem: warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl lub otrzymać w FPE.

     1. Rodzice/Opiekunowie prawni kandydata, który nie brał udziału we wcześniejszych zapisach, a chcą ubiegać się o przyjęcie dziecka do Akcji zgłaszają się do FPE, która dysponuje wolnymi miejscami z uzupełnioną i podpisaną kartą kwalifikacyjną. Dokonują opłat zgodnie z informacją uzyskaną w FPE lub składają zaświadczenie o zwolnieniu z opłat. O przyjęciu decyduje organizator wypoczynku.
     2. Rodzice/Opiekunowie prawni kandydata, który brał udział we wcześniejszych zapisach, został przyjęty, a rodzice/opiekunowie prawni kandydata chcą ubiegać się o przyjęcie dziecka do innej FPE są zobowiązani do złożenia pisemnej rezygnacji w FPE, w której została złożona karta kwalifikacyjna i potwierdzenie opłat. Następnie rodzice/opiekunowie prawni kandydata zgłaszają się do feryjnej placówki edukacyjnej, która dysponuje wolnymi miejscami z uzupełnioną
      i podpisaną kartą kwalifikacyjną. Dokonują opłat zgodnie z informacją uzyskaną
      w FPE lub składają zaświadczenie o zwolnieniu z opłat. O przyjęciu decyduje organizator wypoczynku.
     3. Rodzice/Opiekunowie prawni kandydata, który brał udział we wcześniejszych zapisach i nie został przyjęty, a rodzice/opiekunowie prawni kandydata chcą ubiegać się o przyjęcie dziecka do Akcji zgłaszają się do FPE, która dysponuje wolnymi miejscami, z uzupełnioną i podpisaną kartą kwalifikacyjną. Dokonują opłat zgodnie z informacją uzyskaną w FPE lub składają zaświadczenie o zwolnieniu
      z opłat. O przyjęciu decyduje organizator wypoczynku.
     4. Rodzice/Opiekunowie prawni kandydata, który brał udział we wcześniejszych zapisach, został zakwalifikowany, ale rodzice/opiekunowie prawni kandydata nie potwierdzili woli, tj. nie złożyli karty kwalifikacyjnej wraz z potwierdzeniem dokonania opłat/zaświadczenia o zwolnieniu z opłat w terminie określonym harmonogramem, a chcą ubiegać się o przyjęcie dziecka do Akcji zgłaszają się do FPE, która dysponuje wolnymi miejscami z uzupełnioną i podpisaną kartą kwalifikacyjną. Dokonują opłaty zgodnie z informacją uzyskaną w feryjnej placówce edukacyjnej lub składają zaświadczenie o zwolnieniu z opłat. O przyjęciu decyduje organizator wypoczynku.

      

     Zapisy na wolne miejsca - harmonogram

      

       4 lutego
     godzina 10.00

     21 lutego
      

     Zapisy na wolne miejsca
     Rodzic/opiekun prawny zgłasza chęć udziału dziecka w Akcji w szkole dysponującej wolnymi miejscami.
     Decyzję o przyjęciu do Akcji podejmuje organizator wypoczynku