•  

    Procedury bezpieczeństwa oraz przyprowadzania dzieci i odbioru ze świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 350 im. Armii Krajowej w Warszawie

     

     

    Podstawa prawna:

    1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).

    2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69).

    3. Konwencja Praw Dziecka.

    4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z 2002 r. Nr 10, poz. 96, z 2003 r. Nr 146, poz. 1416, z 2004 r. Nr 66, poz. 606 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 75)

    5. Statut Szkoły

    § 1

    Postanowienia ogólne

              Procedura służy zapewnieniu dzieciom pełnego bezpieczeństwa w czasie przyprowadzania i odbierania ze świetlicy szkolnej. Określenia odpowiedzialności Rodziców lub innych osób przez nich upoważnionych (zwanych dalej opiekunami), nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.

    § 2

    Przyprowadzanie dzieci

    1. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkoły odpowiadają rodzice/opiekunowie.

    2. Szkoła przyjmuje dzieci od godziny 7.00  Za bezpieczeństwo dzieci przyprowadzonych do szkoły przed 7.00  odpowiadają rodzice/opiekunowie.

    3. Dzieci poniżej 7 roku życia rodzice/opiekunowie przyprowadzają do świetlicy osobiście i powierzają pod opiekę nauczyciela. Rodzice/opiekunowie, którzy zdecydują, że ich dziecko będzie samodzielnie przychodziło do świetlicy biorą na siebie odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojego dziecka w drodze do świetlicy szkolnej.

    4. Do świetlicy dzieci są przyprowadzane przez rodziców lub przez nauczycieli. Dziecko przychodząc do świetlicy zapisuje się na listę obecności.

    5. Świetlica nie odpowiada za bezpieczeństwo uczniów, którzy nie zgłosili swojej obecności.

    § 3

    Odbieranie dzieci

    6. Odbiór dzieci poniżej 7 r. życia jest możliwy wyłącznie przez rodziców bądź inne osoby dorosłe przez nich upoważnione na piśmie.

    7. Uczniowie klas I-IV samodzielnie wracający do domu, muszą posiadać pisemną zgodę od rodzica/opiekuna.

    8. Prośby dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców muszą być poświadczone orzeczeniem sądowym.

    9. Rodzice/opiekunowie ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego ze szkoły lub świetlicy przez upoważnioną przez nich osobę.

    10. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i okazać go w celu potwierdzenia tożsamości w chwili, gdy jest to osoba obca dziecku i nieznana nauczycielowi. W każdej sytuacji budzącej wątpliwości, nauczyciel ma obowiązek skontaktować się z rodzicami/opiekunami dziecka.

    11. W wyjątkowych sytuacjach losowych nauczyciel może po uprzednim kontakcie z rodzicem/opiekunem (telefonicznym) wydać pozwolenie na odebranie dziecka przez osobę wskazaną przez rodzica/opiekuna. Osoba ta zobowiązana jest napisać oświadczenie o odbiorze dziecka podpisując się pod nim czytelnie.

    12. Rodzice/opiekunowie po odebraniu dziecka przejmują nad nim odpowiedzialność nawet, jeśli przebywają na terenie szkoły.

    13. Uczeń nie może być zwolniony z zajęć ani opuścić świetlicy na podstawie telefonu od rodziców/opiekunów.

    14. Dzieci przebywające w świetlicy cały dzień należy odebrać do godziny 18.00. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są przestrzegać godzin pracy świetlicy.

    15. Dziecko wychodzące ze świetlicy do domu, zgłasza swoje wyjście nauczycielowi.

    16. Dziecko odebrane ze świetlicy szkolnej, nie może być w danym dniu przyjęte powtórnie.

    § 4

    Sytuacje szczególne

    17. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są przyprowadzać do szkoły dzieci zdrowe. Dzieci zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi. Nauczyciel ma prawo poprosić rodzica o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do szkoły.

    18. W przypadku zachorowania dziecka na terenie szkoły rodzice/opiekunowie zostaną poinformowani o sytuacji telefonicznie.

     19. Nauczyciel stanowczo odmawia wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko wskazuje na spożycie alkoholu, środków psychoaktywnych lub przejawia agresywne zachowanie i nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa. W tym przypadku nauczyciel wzywa drugiego rodzica/opiekuna lub inną upoważnioną do odbioru dziecka osobę oraz informuje o zdarzeniu przełożonego.

    20. Nauczyciel ma obowiązek zadbać, aby dziecko zostało odizolowane od rodzica/opiekuna znajdującego się pod wpływem alkoholu.

    21. W przypadku, gdy rodzic/opiekun zaprzecza, że jest w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innego środka psychoaktywnego nauczyciel może prosić o pomoc Policję w celu stwierdzenia w/w faktu.

    22. W przypadku, gdy sytuacja zgłaszania się po dziecko rodzica/opiekuna w stanie nietrzeźwości powtórzy się, Dyrektor może powiadomić Policję, Ośrodek Pomocy Społecznej, Dzielnicową Komisję d/s rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Wydział Rodzinny Sądu Rejonowego.

    23. W czasie zebrań klasowych (dni otwartych) świetlica nie zapewnia opieki po godz. 18.00.

    24. W przypadku nie odebrania dziecka w godzinach pracy świetlicy, nauczyciel, który z nim pozostał nawiązuje kontakt telefoniczny z rodzicami/opiekunami bądź osobami upoważnionymi do odbioru ucznia, wskazanymi w karcie zapisu dziecka do świetlicy szkolnej. Ustala jak najszybszy czas odbioru dziecka, nieprzekraczający 15 minut. Gdy rodzic/opiekun lub inna osoba wskazana w karcie świetlicowej nie może odebrać dziecka, rodzic/opiekun może telefonicznie upoważnić inną osobę pełnoletnią do odbioru dziecka. Wskazana osoba musi przy odbiorze okazać się koniecznie dowodem tożsamości oraz napisać oświadczenie o odbiorze dziecka ze świetlicy, podpisując się pod nim czytelnie. Nauczyciel jest zobowiązany do wylegitymowania takiej osoby, spisując wszystkie dane z tego dokumentu oraz sporządzenia notatki służbowej.

    25. W sytuacji, gdy wychowawca do godziny 18.15 nie może nawiązać kontaktu z rodzicami, opiekunami lub osobami upoważnionymi w karcie do odbioru dziecka, informuje Kierownika Świetlicy a ten Dyrektora o zaistniałej sytuacji. W takiej sytuacji szkoła ma prawo wezwać Policję w celu ustalenia miejsca pobytu rodziców/opiekunów ucznia oraz zapewnienia uczniowi dalszej opieki.

    26. Gdy taka sytuacja (odebranie dziecka po godz.18:00) powtarza się rodzice/opiekunowie zostają pouczeni, iż w przypadku dalszego nieterminowego odbierania dziecka, może ono zostać skreślone z listy uczestników świetlicy, bądź też przekazane pod opiekę odpowiednim organom.

    § 5

    Obowiązki nauczycieli świetlicy i wychowawców

    27. Wychowawca klasy, jest zobowiązany do zabrania uczniów na lekcje ze świetlicy i odprowadzenia ich po lekcjach. W przypadku, gdy dzieci rozpoczynają zajęcia lub kończą je z innym nauczycielem niż wychowawca, wówczas to dany nauczyciel ma obowiązek odebrania lub przyprowadzenia dzieci do świetlicy szkolnej.

    28. Dzieci z klas IV, które przebywają w świetlicy mogą wychodzić na zajęcia lekcyjne same po uzyskaniu zgody od wychowawcy świetlicy.

    29. Wychowawca klasy lub inny nauczyciel, który odprowadza dzieci do świetlicy jest zobowiązany poinformować wychowawcę świetlicy ilu uczniów pozostawia pod jego opieką.

    30. Do zabrania i odprowadzenia uczniów z powrotem do świetlicy są zobowiązane również osoby prowadzące różne zajęcia dodatkowe, które odbywają się na terenie szkoły.

    31. Nauczyciele świetlicy sprawują opiekę nad dzieckiem od chwili przejęcia go od osoby przyprowadzającej, aż do momentu przekazania dziecka rodzicom/opiekunom lub upoważnionej osobie.

    32. Nauczyciel powinien nie tylko wiedzieć, ale także widzieć, kto odbiera dziecko.

    33.Dziecku można pozwolić odejść dopiero wtedy, gdy rodzic/opiekun lub osoba upoważniona dotarła na miejsce pobytu grupy lub została wywołana poprzez wideofon.

    34. Jeśli dziecko musi pozostać w świetlicy a nie jest zapisane to wychowawca lub nauczyciel ma obowiązek przekazać wychowawcom świetlicy numery telefonów do rodziców/opiekunów dziecka. Procedura nie dotyczy dziecka, którego rodzice/opiekunowie wyrazili pisemnie zgodę na samodzielny powrót dziecka do domu.

    35. Jeśli dziecko zostało odebrane po godzinach pracy świetlicy, nauczyciel sporządza notatkę służbową, której kopię następnego dnia przekazuje Kierownikowi Świetlicy a ten Dyrektorowi Szkoły.

    36. Nauczyciele mają obowiązek zwrócenia uwagi czy wnoszone przez dziecko zabawki lub inne przedmioty nie mają cech niebezpiecznych mogących stworzyć zagrożenie.

    § 6

    Opieka nad uczniem w dni wolne od zajęć dydaktycznych

    37. W dni wolne od zajęć dydaktycznych (zgodnie z kalendarzem roku szkolnego) szkoła zapewnia opiekę uczniom, na prośbę rodziców/prawnych opiekunów.

    38. Rodzice/opiekunowie dzieci składają pisemną informację u wychowawcy najpóźniej trzy dni przed dniem wolnym.

    39. Wychowawca klasy przekazuje informację Dyrektorowi szkoły.

    40. W tym dniu uczniowie zgłoszeni przez rodziców/opiekunów przebywają pod opieką wyznaczonych nauczycieli.

     

    § 7

    Procedura postępowania w przypadku ucieczki ucznia ze świetlicy szkolnej

    41. W przypadku samowolnego opuszczenia budynku/terenu szkoły przez ucznia zapisanego do świetlicy, którego obecność została odnotowania w dzienniku,  nauczyciel natychmiast podejmuje poszukiwania na terenie budynku, boiska, placów zabaw oraz najbliższego otoczenia szkoły.

    42. W przypadku odnalezienia ucznia, nauczyciel informuje rodziców/opiekunów prawnych dziecka: telefonicznie lub przy odbiorze (tego samego dnia). Ucieczka zostaje zgłoszona wychowawcy klasy, pedagogowi szkolnemu oraz kierownikowi świetlicy. Wychowawca świetlicy sporządza notatkę służbową. Wychowawca klasy uwzględnia ucieczkę przy semestralnym i/lub końcoworocznym ocenianiu zachowania ucznia.

    43. W przypadku nieodnalezienia ucznia, zostaje powiadomiona policja, kierownik świetlicy, pedagog szkolny, rodzice/opiekunowie prawni, wychowawca klasy, dyrektor szkoły. Dalsze działania przejmuje i koordynuje policja.

    44. Po zdarzeniu, jakim jest ucieczka ucznia ze świetlicy szkolnej, wychowawca ucznia wzywa do szkoły rodziców/opiekunów prawnych i przeprowadza z nimi w obecności ucznia rozmowę w celu ustalenia przyczyn ucieczki, przekazania informacji o konsekwencjach takiego postępowania i formie ukarania ucznia (wg zapisów zawartych w statucie szkoły).

    45. W przypadku ponownego opuszczenia przez ucznia świetlicy szkolnej,  wychowawca organizuje spotkanie rodziców/opiekunów prawnych i ucznia z pedagogiem szkolnym. Uczeń zostaje objęty opieką specjalistyczną.
     

    § 8

    Zapisy końcowe

    46. Za właściwe przestrzeganie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły odpowiedzialni są rodzice/opiekunowie oraz nauczyciel.

    47. Na pierwszym zebraniu organizacyjnym rodzice/opiekunowie są informowani o zasadach przyprowadzania i odbioru dzieci.

    48. Treść procedury zostaje udostępniona rodzicom na stronie internetowej szkoły w celu szczegółowego zapoznania się.