•  

  PEDAGOG i PSYCHOLOG SZKOLNY

  Pedagog i psycholog szkolny pomaga w rozwiązywaniu problemów i trudnych sytuacji. Uczniowie, nauczyciele i rodzice mogą zwrócić się do pedagoga i psychologa po pomoc i wsparcie w różnych sprawach: porozmawiać o problemach, rozwiać wątpliwości i uzyskać poradę lub informację gdzie szukać dalszej pomocy.

   

  Zadania pedagoga i psychologa szkolnego należy:

  • Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.

  • Określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.

  • Współorganizowanie zajęć dydaktycznych prowadzonych przez nauczycieli dla uczniów niepełnosprawnych.

  • Udzielania różnych form pomocy pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki.

  • Koordynacji prac z zakresu orientacji zawodowej.

  • Organizacja nauczania indywidualnego i pomocy rodzinom zastępczym.

  • Działania na rzecz zorganizowanej opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.


   

  Zadania, o których mowa są realizowane we współpracy z:

  • Rodzicami.

  • Nauczycielami i innymi pracownikami Zespołu Szkół.

  • Nauczycielami i pracownikami innych szkół.

  • Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną.

  • Poradniami Specjalistycznymi.

  • Innymi podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.


   

  Formy pomocy psychologiczno - pedagogicznej:

  • Zajęcia integracyjne (realizowane na obozach integracyjnych oraz w ramach zajęć w szkole),

  • Zajęcia profilaktyczne (dotyczące nikotynizmu, alkoholizmu, narkomanii, itp),

  • Zajęcia wychowawczo-edukacyjne (m.in. zajęcia z zakresu komunikacji interpersonalnej, rozpoznawania i wyrażania uczuć, tolerancji, agresji, przemocy, konfliktów w grupie i sposobów ich rozwiązywania, radzenia sobie ze stresem, empatii, czyli wyzbywania się zachowań egoistycznych, konformizmu i nonkonformizmu, pogłębiania samoświadomości, rozwoju osobistego i poczucia własnej wartości oraz zajęcia związane z wyborem dalszego kształcenia),

  • Specjalistyczne zajęcia (grupowe lub indywidualne) o charakterze terapeutycznym,

  • Porady dla uczniów,

  • Porady, konsultacje dla rodziców,

  • Porady i konsultacje dla nauczycieli.