• Projekt

    • OPIS DZIAŁAŃ
     WSPIERAJĄCYCH
     UCZNIÓW UZDOLNIONYCH W RAMACH PROJEKTU

     „WARS I SAWA”

      

     Misja Szkoły Podstawowej 350

     Współczesna szkoła jest miejscem, które nie tylko wyposaża w wiedzę i umiejętności, ale także jest miejscem, gdzie identyfikuje się i planowo rozwija różnorodne uczniowskie uzdolnienia. Chcemy, by nasza placówka, uwzględniając indywidualność każdego ucznia i jego różne potrzeby edukacyjne, była szkołą dającą możliwość rozwijania zainteresowań, uzdolnień i talentów, kształtowania twórczej osobowości. Chcemy, by nasi uczniowie dobrze przygotowali się do kolejnych etapów edukacyjnych, by sprostali stawianym im przez życie wymaganiom, by realizowali swoje plany i spełniali marzenia.

     Nasz Szkolny Program Wspierania Uzdolnionych jest zgodny z misją Szkoły Podstawowej nr 350, a przyjęte w nim założenia współtworzą całość z obowiązującymi w placówce dokumentami dydaktyczno - wychowawczymi.

     Definicja Ucznia Uzdolnionego przyjęta przez Szkołę Podstawową nr 350

     Uczeń uzdolniony, to uczeń, który posiada ponadprzeciętne zdolności ogólne i/lub uzdolnienia kierunkowe- ma potencjał, by je rozwijać. Taki uczeń jest pomysłowy, otwarty, oryginalny, twórczy. Charakteryzuje go ciekawość- dąży do jej zaspokajania niejednokrotnie odważnie podejmując ryzyko. Uczeń uzdolniony jest wytrwałym optymistą, który potrafi pracować w skupieniu. Ma dobrą pamięć. Uczy się szybko, łatwo i skutecznie. Rezultaty (lub możliwość ich osiągnięcia)działań ucznia uzdolnionego (poznawczo, społecznie, artystycznie, sportowo) są oryginalne, twórcze, ponadprzeciętne.

     CELE PROGRAMU

     Cel ogólny

     Stworzenie w Szkole Podstawowej nr 350 takich warunków, aby uzdolnienia każdego ucznia zostały prawidłowo rozpoznane, efektywnie rozbudzone i nieustannie rozwijane; by wszelkie pasje, zainteresowania, zdolności i umiejętności były wspierane i promowane w szkole oraz w środowisku lokalnym i aby każdy uczeń - na miarę swych możliwości - mógł osiągnąć sukces.

     Cele szczegółowe

     - Zwiększenie skuteczności i trafności diagnozy uczniów uzdolnionych.

     - Zapewnienie adekwatnej do rodzaju uzdolnień oferty edukacyjnej.

     - Psychologiczne i socjalne wsparcie ucznia uzdolnionego.

     - Umiejętne i kompetentne wspieranie ucznia uzdolnionego przez środowisko szkolne.

     - Zwiększenie zaangażowania rodziców w procesie kształtowania indywidualnych uzdolnień uczniów.

     Motywowanie

     1. Okazywanie zainteresowania uczniowi, otwartość na poruszane przez niego kwestie.
     2. Uruchamianie ciekawości poznawczej- wzbogacanie lekcji o treści wychodzące poza program, wykorzystywanie podczas zajęć multimediów, organizowanie wycieczek i spotkań z ciekawymi ludźmi.
     3. Umożliwianie wypowiadania się i prezentowania własnych poglądów.
     4. Zachęcanie do szukania niestandardowych rozwiązań, udzielania niekonwencjonalnych odpowiedzi.
     5. Wskazywanie różnych źródeł wiedzy, zachęcanie do korzystania z nich oraz do poszukiwania własnych.
     6. Stosowanie różnorodnych form i metod pracy.
     7. Przydzielanie uczniom ważnych ról: opiekun, asystent, przewodniczący.
     8. Wskazywanie dalszych możliwości rozwoju.
     9. Ustne chwalenie podczas lekcji i zajęć.
     10. Pochwała na forum szkoły.
     11. Nominowanie i przyznawanie tytułów.
     12. Nagradzanie zgodnie z zasadami WSO - uwzględnianie w ocenianiu osiągnięć uczniów wykraczających poza sferę zdolności poznawczych, językowych, matematycznych.
     13. Uwzględnianie w ocenie szkolnej pozaszkolnych osiągnięć uczniów.
     14. Przyznawanie nagród, dyplomów, medali.
     15. Stypendia naukowe.

      

     Promowanie

     1. Prezentowanie osiągnięć dzieci na tablicy promującej uzdolnionych uczniów naszej szkoły.
     2. Wystawianie w gablotach zdobytych przez uczniów medali, pucharów i dyplomów.
     3. Prezentowanie osiągnięć i sukcesów uczniów uzdolnionych na stronie szkoły.
     4. Prezentacja sukcesów uczniów podczas apeli i uroczystości szkolnych.
     5. Szkolne wystawy prac uczniów.
     6. Nawiązanie bliższej współpracy z lokalnymi instytucjami:
     • z „Artbemem”- organizowanie tam wystaw prac dzieci,
     • z gazetą „Bemowo News”- zamieszczanie tam informacji, sprawozdań z tego, co dzieję się w naszej szkole, prezentacja projektów, pomysłów,
     • z internetowym radiem „Bemowo FM”- wizyty edukacyjne w studio, sprawozdania ze szkolnych akcji, prezentowanie sukcesów szkoły i jej uczniów,
     • z Ratuszem Bemowo- organizowanie wystaw, pozyskiwanie nagród,
     • z Halą Wola- zgłaszanie utalentowanych uczniów do jej programu „Misja Społeczna Hali Wola”.
     1. Prezentowanie osiągnięć uczniów podczas zebrań z rodzicami.
     2. Prezentowanie osiągnięć uczniów podczas dni otwartych i dni promocji szkoły.
     3. Prezentowanie osiągnięć uczniów podczas corocznych pikników rodzinnych – aukcje prac dzieci.
     4. Prezentowanie prac i talentów (wokalnych, teatralnych) dzieciom z pobliskich przedszkoli.
     5. List pochwalny do rodziców.

      

     Rejestracja uczniów uzdolnionych

     Szkolny Rejestr Uczniów Uzdolnionych - dokument prowadzony przez lidera Szkolnego Zespołu Wspierania Uzdolnionych, w którym będą znajdować się:

     • imiona i nazwiska uczniów uzdolnionych,
     • obszary ich uzdolnień,
     • imiona i nazwiska opiekunów.

      

     Dokumentowanie osiągnięć

     Portfolio Ucznia – teczka prowadzona przez ucznia, rodziców i opiekuna, w której znajdują się:

     • dane dziecka (imię, nazwisko, klasa),
     • obszar uzdolnień ucznia,
     • imię i nazwisko opiekuna,
     • karta profilu ucznia zdolnego (wyniki testów i diagnozy dotyczące stylu uczenia się oraz typu inteligencji),
     • wybrane prace ucznia,
     • kopie dyplomów,
     • lista zajęć szkolnych, dodatkowych i pozaszkolnych, na które uczeń uczęszcza.

      

     INNE DZIAŁANIA PODEJMOWANE NA RZECZ UCZNIÓW UZDOLNIONYCH

     • dostarczanie uczniom ciekawych, motywujących zadań i problemów; stawianie wysokich wymagań osobom deklarującym zainteresowanie daną dziedziną i chęć rozwijania swoich uzdolnień,
     • badanie dominującego systemu reprezentacji sensorycznej i pomoc w określaniu indywidualnego stylu uczenia się,
     • wspieranie inicjatywy nauczycieli i uczniów,
     • poszerzanie oferty zajęć pozalekcyjnych poprzez opracowanie oferty adekwatnej do prowadzonej identyfikacji i diagnozy (treningu radzenia sobie ze stresem, treningu kreatywnego myślenia),
     • wspieranie i poszerzenie współpracy z uczelniami wyższymi,
     • wspieranie uczniów zaangażowanych w wolontariat, pracę samorządu szkolnego i inną działalność społeczną,
     • prowadzenie części zajęć edukacyjnych w systemie pozalekcyjnym np. warsztaty, wyjazdy, gdzie współodpowiedzialni za zawartość merytoryczną są uczniowie.

      

     Zadania lidera Szkolnego Zespołu Wspierania Uczniów Uzdolnionych:

     • Koordynowanie przedsięwzięć podejmowanych przez Szkolny Zespół Wspierania  Uzdolnionych,
     • Tworzenie klimatu sprzyjającego aktywnemu wspieraniu uzdolnień,
     • Wspomaganie pracy nauczycieli przedmiotowych z uczniami objętymi SPWU
     • Gromadzenie materiałów dotyczących osiągnięć uczniów: prowadzenie Szkolnego Rejestru Uczniów Uzdolnionych,
     • Bieżące informowanie nauczycieli i uczniów o aktualnych działaniach szkoły w zakresie rozwijania uczniowskich zainteresowań i talentów,
     • Aktywne uczestnictwo w cyklu szkoleń dotyczących wspierania uzdolnionych organizowanych przez Biuro Edukacji i WCIES,
     • Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z członkami Zespołu i innymi nauczycielami,
     • Promowanie osiągnięć uczniów na terenie szkoły i poza nią.
     • Nawiązanie szeroko pojętej współpracy z placówkami oświatowymi i innymi wspierającymi rozwój uzdolnień ucznia,

      

     Zadania szkolnego zespołu wspierania uzdolnionych:

     • Aktywny udział w pracach zespołu,
     • pracowanie narzędzi służących identyfikacji uczniów uzdolnionych, diagnozie uzdolnień oraz rejestrowaniu postępów i osiągnięć uczniów,
     • Promowanie uczniów uzdolnionych w szkole i poza nią,
     • Włączenie do współpracy wychowawców, pedagoga, psychologa szkolnego, pracowników biblioteki oraz innych nauczycieli, którzy obejmą indywidualną opieką pedagogiczną i psychologiczną uczniów uzdolnionych,
     • Monitorowanie przebiegu programu i przeprowadzenie jego okresowej ewaluacji,
     • Nawiązanie współpracy z liderami innych szkół i wymiana doświadczeń na temat pracy z uczniem zdolnym,
     • Wymiana doświadczeń z liderami i członkami Zespołów Wspierających Uzdolnionych w innych szkołach- udział w „Kreatywnych Biesiadach u Warsa i Sawy”,

      

     Monitoring i ewaluacja

     Wdrażanie przez naszą placówkę Szkolnego Programu Wspierania Uzdolnionych będzie na bieżąco monitorowane. Systematyczne zbieranie, rejestrowanie i analizowanie danych dotyczących realizowanego projektu umożliwi nam:

     • stałą kontrolę nad przebiegiem działań,
     • dokonywanie bieżących modyfikacji.
     • weryfikację tempa i planowości wdrażania poszczególnych elementów.

      

     Dzięki temu nasz Program będzie bardziej efektywny i adekwatny do potrzeb uczniów uzdolnionych i do zmieniającej się sytuacji.

     Zbierane systematycznie informacje pomogą nam w przeprowadzeniu corocznych ewaluacji oraz w końcowym podsumowaniu naszych działań.

     Aby skutecznie i efektywnie realizować założenia zawarte w naszym Szkolnym Programie Wspierania Uczniów Uzdolnionych, co roku będziemy przeprowadzać ewaluację jednego z wybranych przez nas obszarów. Da nam to jasny, konkretny obraz efektów naszych działań; umożliwi wprowadzenie modyfikacji, usprawnień; upewni w kontynuowaniu podjętych przedsięwzięć.