• Opis programu

    • I.Koncepcja i strategia Szkoły Promującej Zdrowie

     Koncepcja Szkoły Promującej Zdrowie „wyrosła” z ogólnych założeń promocji zdrowia, rozwijanej przez Światową Organizację Zdrowia oraz z dorobku kilku międzynarodowych konferencji poświęconych szkolnej edukacji zdrowotnej. Nie ma jednej, ogólnie przyjętej definicji takiej szkoły. Każdy kraj wypracowuje swój model SzPZ w zależności od uznawanych wartości oraz własnych doświadczeń. W Polsce koncepcja szkoły promującej zdrowie stale się rozwija i ulega modyfikacjom.
      

     Przyjęliśmy, że szkoła jest:

     • środowiskiem, którego społeczność nie tylko uczy się i pracuje, ale także  żyje - nawiązuje kontakty z innymi, przeżywa porażki i sukcesy, odpoczywa, bawi się itp. W związku z tym jest miejscem, w którym społeczność ma nie tylko wywiązywać się z obowiązków, ale także powinna dobrze się czuć.
     • elementem środowiska lokalnego: oba te środowiska wzajemnie na siebie oddziałują.
     • miejscem, które przygotowuje młodych ludzi nie tylko do następnego etapu edukacji, ale również do życia, w tym do dokonywania „zdrowych” wyborów. 

      

     II. Szkoła Promująca Zdrowie to:

     • Szkoła tworząca warunki (fizyczne i społeczne), sprzyjające ochronie i pomnażaniu zdrowia.
     •  Szkoła umożliwiająca aktywne uczestnictwo społeczności szkolnej w działaniach na rzecz zdrowia.

      

     Zdrowie:

     • Fizyczne
     • Społeczne
     • Psychiczne
     • Duchowe

      

     Nowa definicja szkoły promującej zdrowie

     Szkoła promująca zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej, podejmowaniu przez jej członków działań na rzecz zdrowia.

       III. Standardy Szkoły Promującej Zdrowie

     Szkoła Promująca Zdrowie dąży do osiągnięcia celów i realizuje zadania określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego ponadto:

     1.  Pomaga członkom społeczności szkolnej zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie.
     2.  Zarządza projektami promocji zdrowia, w sposób sprzyjający: uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej, w tym rodziców i przedstawicieli społeczności lokalnej oraz skuteczności i długofalowościdziałań.

     3. Prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników i dąży do zwiększenia jej skuteczności.
     4. Tworzy klimat społeczny sprzyjający:

     • zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników,
     • osiąganiu przez wszystkich sukcesów i wspierający ich poczucie własnej wartości,
     • uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, w tym rodziców oraz osób ze społeczności lokalnej.

     5. Tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu uczniów i pracowników