•  

    Regulamin zajęć integracji sensorycznej
    w Szkole Podstawowej nr 350 w Warszawie

     

    1. Zajęcia integracji sensorycznej skierowane są do uczniów z dysfunkcjami sensomotorycznymi.

    2. Kwalifikacja na zajęcia odbywa się na podstawie:

         - orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (z wyraźnym wskazaniem do zajęć integracji sensorycznej)

         - opinii PPP oraz diagnozy, czyli oceny rozwoju procesów integracji sensorycznej

         - badań przesiewowych (tylko oddziały przedszkolne – klasy 0) i kwestionariusza rozwoju sensomotorycznego

    3. Po kwalifikacji rodzice otrzymują informację o terminie zajęć dziennikiem elektronicznym lub telefonicznie.

    4. Tylko w uzasadnionych przypadkach może nastąpić zmiana terminu zajęć.

    5. Zajęcia dostosowane są do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia.

    6. Zajęcia prowadzone są w sali wyposażonej w specjalistyczny sprzęt do usprawniania zmysłu przedsionkowego (równowagi), dotykowego, proprioceptywnego (czucia głębokiego), motoryki dużej i małej, koordynacji oraz słuchu, wzroku i węchu.

    7. Uczniowie biorą udział w zajęciach w wygodnym stroju (podkoszulek, leginsy lub cienkie dresy, skarpety antypoślizgowe), ćwiczenia wykonywane są również boso.

    8. Rodzic/opiekun usprawiedliwia nieobecność dziecka na zajęciach. Nieusprawiedliwione nieobecności (więcej niż 4) oraz brak współpracy z nauczycielem prowadzącym (nie realizowanie programu domowego) zmienia formę udzielanej pomocy terapeutycznej na konsultacje.

    9. Po dłuższej nieobecności na zajęciach ruchowych (w przypadku złamania, zwichnięcia, stłuczenia, interwencji chirurgicznej) wymagane jest zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do kontynuacji zajęć w szkole.

    10. Zajęcia trwają najczęściej od 6 – 24 miesięcy, odbywają się 1 raz w tygodniu. W uzasadnionych przypadkach czas trwania i ich częstotliwość może zostać zmieniona. O zakończeniu zajęć decyduje prowadzący.