• _________________

    •  

     PEDAGOG i PSYCHOLOG SZKOLNY

     Pedagog i psycholog szkolny pomaga w rozwiązywaniu problemów i trudnych sytuacji. Uczniowie, nauczyciele i rodzice mogą zwrócić się do pedagoga i psychologa po pomoc i wsparcie w różnych sprawach: porozmawiać o problemach, rozwiać wątpliwości i uzyskać poradę lub informację gdzie szukać dalszej pomocy.

      

     Zadania pedagoga i psychologa szkolnego należy:

     • Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.

     • Określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.

     • Współorganizowanie zajęć dydaktycznych prowadzonych przez nauczycieli dla uczniów niepełnosprawnych.

     • Udzielania różnych form pomocy pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki.

     • Koordynacji prac z zakresu orientacji zawodowej.

     • Organizacja nauczania indywidualnego i pomocy rodzinom zastępczym.

     • Działania na rzecz zorganizowanej opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.


      

     Zadania, o których mowa są realizowane we współpracy z:

     • Rodzicami.

     • Nauczycielami i innymi pracownikami Zespołu Szkół.

     • Nauczycielami i pracownikami innych szkół.

     • Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną.

     • Poradniami Specjalistycznymi.

     • Innymi podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.


      

     Formy pomocy psychologiczno - pedagogicznej:

     • Zajęcia integracyjne (realizowane na obozach integracyjnych oraz w ramach zajęć w szkole),

     • Zajęcia profilaktyczne (dotyczące nikotynizmu, alkoholizmu, narkomanii, itp),

     • Zajęcia wychowawczo-edukacyjne (m.in. zajęcia z zakresu komunikacji interpersonalnej, rozpoznawania i wyrażania uczuć, tolerancji, agresji, przemocy, konfliktów w grupie i sposobów ich rozwiązywania, radzenia sobie ze stresem, empatii, czyli wyzbywania się zachowań egoistycznych, konformizmu i nonkonformizmu, pogłębiania samoświadomości, rozwoju osobistego i poczucia własnej wartości oraz zajęcia związane z wyborem dalszego kształcenia),

     • Specjalistyczne zajęcia (grupowe lub indywidualne) o charakterze terapeutycznym,

     • Porady dla uczniów,

     • Porady, konsultacje dla rodziców,

     • Porady i konsultacje dla nauczycieli.


      


      

      

  • Kontakty

   • Zespół Szkół nr 48 w Warszawie
   • sp350@edu.um.warszawa.pl
   • mtyde@wp.pl
   • 22 664-61-93
   • ul. Irzykowskiego 1a sp350.edupage.org
   • rlisowski@edu.um.warszawa.pl
 • Galeria zdjęć

  • Świetlicowy Idol 2018
  • Łąka się błąka
  • Szkoła w Kamerunie
  • Wigilia z kombatantami
  • Jesienna poezja w świetlicy
  • Zapytaj o Polskę
  • Świetlicowy konkurs Mam Talent 2017
  • Ślubowanie klas pierwszych
  • Rusza świetlica
  • Rozpoczęcie roku szko. 2017/2018
  • UKS Irzyk wygrywa na Narodowym
  • Tadek Niejadek