• Dzielnicowy Konkurs Fotograficzny

    •  

      

     Bemowo? – Tu jest kolorowo!

     wyniki konkursu fotograficznego

      

     I miejsce

     Stanisław Kowalski, Szkoła Podstawowa nr 350, kl. 3c

      

          

      


     II miejsce

     Karolina Molęda, Szkoła Podstawowa nr 341, kl. 2b

      

          

      


     III miejsce

     Julia Gonciarz, Szkoła Podstawowa nr 350, kl. 3e

      

         

      

      

     Wyróżnienia

     Lena Lorens, Szkoła Podstawowa nr 341, kl. 2c

     Alina Karkowska, Szkoła Podstawowa nr 350, kl. 2b

     Alicja Sobolewska, Szkoła Podstawowa nr 350, kl. 3a

      

     Serdecznie gratulujemy laureatom i osobom wyróżnionym
     oraz dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu.

      

      

      

      

      

      

      

     REGULAMIN DZIELNICOWEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

      

     Bemowo? – Tu jest kolorowo!

      

     Warszawa

     2 października 2017 r. – 31 października 2017 r.

      

     Organizacja i czas trwania konkursu

     1.   Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 350 w Warszawie ul. Irzykowskiego 1A.

     2.   Osobami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie konkursu są Agata Tomala i Agnieszka Wojna.

     3.   Celem konkursu jest:

     ·        zaprezentowanie i promowanie naszej dzielnicy jako miejsca przyjaznego dzieciom – kolorowego i nowoczesnego,

     ·        popularyzacja fotografii wśród uczniów najmłodszych klas jako środka wyrazu artystycznego,

     ·        ukierunkowane poznawania swojego otoczenia.

     4. Czas trwania konkursu 2 października 2017 r. – 31 października 2017 r.

     Zasady konkursu

     1.   Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas I – III bemowskich Szkół Podstawowych.

     2.   Przystąpienie do konkursu następuje przez zgłoszenie prac fotograficznych.

     3.   Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje regulamin konkursu.

     4.   Do konkursu mogą być zgłoszone tylko fotografie wykonane osobiście przez ucznia.

     5.   Uczestnik zgłasza do konkursu serię trzech zdjęć prezentujących jedno, to samo miejsce w naszej dzielnicy (np. w różnych porach dnia, z różnych perspektyw, różne fragmenty tego miejsca), gdzie dzieci chętnie spędzają czas.

     6.   Zdjęcia mogą przedstawiać osoby, ale tylko w taki sposób, żeby nie były możliwe do rozpoznania (tzn. w odległej perspektywie, rozmazane, odwrócone).

     7.   Wykonane zdjęcia należy wysłać na adres  wojna-agnieszka@wp.pl z dopiskiem imię i nazwisko dziecka_sp_klasa, format JPEG, np. monika nowak_sp350_2c.jpeg

     8.  Prace należy przesyłać do 31 października 2017 r.

      

     Rozstrzygnięcie konkursu

     1.       Prace zostaną ocenione przez komisję w składzie powołanym przez organizatora.

     2.       Decyzje komisji są ostateczne i nie ma od nich odwołania.

     3.       Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 8 listopada 2017 r.

     4.       Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 350 (www.zs48.edupage.org).

     5.       Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe.

     6.       Nagrody zostaną przekazane Dyrekcji szkoły, do której uczęszczają laureaci i wręczone na okazjonalnym apelu.

     7.       Organizator nie zwraca zgłoszonych prac.

     8.       Nagrodzone prace będą zaprezentowane na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 350 na pokonkursowej wystawie.

     Postanowienia końcowe

     1.       Wzięcie udziału w konkursie (przesłanie prac) jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

     2.       Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych nadesłanych wraz z pracami wynikającą z przepisów Kodeksu Cywilnego z 23 kwietnia 1964 r. oraz Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

     3.       Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestników konkursu.

     4.       Niniejszy dokument jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

     5.       Regulamin jest do dostępny w siedzibie oraz na stronie internetowej organizatora.